Komunikat nr 1/2020

Antracytowe okna, dach i drzwi

Dobieramy kolor dachu do antracytowych okien – porady i inspiracje

12 sierpnia 2020
Żółte ogrodzenie z betonu

Renowacja i konserwacja ogrodzenia betonowego – porady eksperta

22 września 2020
Antracytowe okna, dach i drzwi

Dobieramy kolor dachu do antracytowych okien – porady i inspiracje

12 sierpnia 2020
Żółte ogrodzenie z betonu

Renowacja i konserwacja ogrodzenia betonowego – porady eksperta

22 września 2020
Pokaż wszystkie

Dematerializacja akcji Spółki RAFIL S.A.

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka RAFIL S.A. została zobowiązana do przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.06.2020r podjęło uchwałę o wyborze Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA Odział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiot prowadzący dla Spółki elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

Do dnia 30 września 2020r zostanie podpisana umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz nastąpi pierwsze z pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Kolejne wezwania będą następować w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki oraz będą prezentowane jako kolejne komunikaty na stronie internetowej spółki w zakładce „Informacje dla akcjonariuszy”.

Od dnia 1 marca 2021r papierowe dokumenty akcji utracą moc obowiązującą.