Komunikat nr 1/2024

Jak zrobić metalowy stelaż do hamaka i jak o niego zadbać?

8 kwietnia 2024

Jak zrobić metalowy stelaż do hamaka i jak o niego zadbać?

8 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Zawiadomienie o WZA 2024

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Zarząd RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Radomiu (dalej również: „Spółka”), pod adresem: ul. Czarna 29, 26­600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137070, REGON: 670715214, NIP: 7961012858, kapitał 4 101 580,00 zł (opłacony w całości) zwołuje na dzień 20.05.2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej również: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Czarna 29, 26­600 Radom, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Sporządzenie listy obecności;
3) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
6) Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
7) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023;
9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023;
10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023;
11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023;
12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023;
13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023;
14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023;
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd