Podstawowe zasady renowacji pokryć malarskich

Nakładanie powłok malarskich

29 maja 2018

Kontrola procesu malowania i jakości powłok malarskich

29 maja 2018

Nakładanie powłok malarskich

29 maja 2018

Kontrola procesu malowania i jakości powłok malarskich

29 maja 2018
Pokaż wszystkie

Celem renowacji jest przywrócenie właściwości ochronno-dekoracyjnych położonej wcześniej powłoki, która na wskutek działania czynników korozyjnych, mechanicznych lub innych uległa zniszczeniu. Renowacja polega na utworzeniu nowego pokrycia na części lub całości powierzchni po częściowym lub całkowitym usunięciu starej powłoki malarskiej i występujących zanieczyszczeń.
Proces przygotowania podłoża do malowania renowacyjnego musi być poprzedzony umyciem i odtłuszczeniem starej powłoki celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (soli, olejów, smarów, porostów, szlamów, osadów, resztek chemikaliów itp.). Zakres prac związanych z przygotowaniem podłoża do malowania uzależniony jest od stanu starej powłoki.
Powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, lecz wykazujące utratę połysku, kredowanie, spękanie powierzchniowe, oznaki korozji podłoża do 5% powierzchni, pęcherze nie sięgające podłoża lub łuszczenie warstwy zewnętrznej należy odnawiać przez usuwanie wierzchniej warstwy zniszczonej powłoki, a w miejscach skorodowanych przez całkowite usuwanie powłoki.
Przy powłokach zniszczonych w 3-5% najczęściej stosuje się:
– mycie wodą pod wysokim ciśnieniem
– mycie wodno-parowe
– czyszczenie ręczne szczotką stalową
– oczyszczanie hydrościerne.
Powłoki kruche, wykazujące spękania, łuszczenia, pęcherzenie i brak przyczepności do podłoża oraz powłoki z oznakami korozji podpowłokowej lub zniszczone środkami chemicznymi, a także zniszczone powyżej 25%, należy całkowicie usunąć z podłoża, a powierzchnię oczyścić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w karcie informacji technicznej wyrobu.
Do usuwania zniszczonej warstwy powłoki należy stosować szczotki stalowe z miękkiego drutu, szlifierki z elastycznymi tarczami ściernymi, względnie pumeks. Miejsca skredowane należy oczyścić skrobakami lub młotkami, a następnie szczotkować lub oszlifować elastycznymi tarczami ściernymi. Część odnawianego pokrycia znajdującą się w dobrym stanie i posiadającą znaczny połysk przed ponownym malowaniem należy przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. Szorstkowanie starej powłoki jest potrzebne dla uzyskania dobrej przyczepności nowego wymalowania.

Renowacja pokryć malarskich
Odsłonięte podłoże metalu należy oczyścić do stopnia czystości podanego w instrukcjach stosowania farb przewidywanych do malowania renowacyjnego. Po usunięciu zniszczonej powłoki i oczyszczeniu podłoża, powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie odkurzyć. Podłoża odsłonięte do metalu należy zabezpieczyć odpowiednią farbą przeciwkorozyjną lub do gruntowania.
Przy nakładaniu nowej powłoki należy przestrzegać zasad opisanych w instrukcjach stosowania farb. Przy wyborze farb przeznaczonych do odnawiania starych pokryć malarskich należy kierować się zasadą ponownego stosowania farb podanych w pierwotnej specyfikacji malowania. Istotne jest również przestrzeganie wskazań dotyczących możliwości nakładania na siebie poszczególnych typów farb.

Zobacz inne artykuły