Komunikat nr 1/2021

Zabezpieczenie ogrodzenia przed rdzą

Jak prawidłowo zabezpieczyć ogrodzenie – instrukcja krok po kroku

30 kwietnia 2021
Beton na nowoczesnym balkonie

Malowanie betonu na balkonie – poradnik

17 czerwca 2021
Zabezpieczenie ogrodzenia przed rdzą

Jak prawidłowo zabezpieczyć ogrodzenie – instrukcja krok po kroku

30 kwietnia 2021
Beton na nowoczesnym balkonie

Malowanie betonu na balkonie – poradnik

17 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Zawiadomienie o WZA 2021

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Zarząd Spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Sporządzenie listy obecności;
 4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 ––31.12.2020;
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
 11. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
 14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 –31.12.2020;
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
 17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczenia przewidzianego w art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości, dotyczącego niesporządzania sprawozdań z działalności Spółki, przewidzianego dla jednostki małej;
 18. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
 19. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji;
 20. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji;
 21. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej X kadencji;
 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

                  Zarząd