Komunikat nr 4/2020

Komunikat nr 3/2020

19 października 2020
Odnowiona kotłownia

Malowanie powierzchni betonowych w kotłowni – poradnik

19 listopada 2020

Komunikat nr 3/2020

19 października 2020
Odnowiona kotłownia

Malowanie powierzchni betonowych w kotłowni – poradnik

19 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137070 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Czarna 29,
26-600 Radom, w dniach roboczych w godzinach 8:00 14:00

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariuszy za stosownym pokwitowaniem.