Komunikat nr 1/2023

Komunikat nr 1/2022

10 maja 2022
Metalowa ławka ogrodowa

Malowanie ławki ogrodowej z metalu – czym i jak to zrobić?

26 lipca 2023

Komunikat nr 1/2022

10 maja 2022
Metalowa ławka ogrodowa

Malowanie ławki ogrodowej z metalu – czym i jak to zrobić?

26 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Zawiadomienie o WZA 2023

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Zarząd Spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Sporządzenie listy obecności;
3) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
6) Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
7) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ––31.12.2022;
9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 –31.12.2022;
13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;
14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

                  Zarząd