Komunikat nr 1/2022

Klasa korozyjności a wybór farby do metalu – co warto wiedzieć?

31 stycznia 2022

Komunikat nr 1/2023

17 maja 2023

Klasa korozyjności a wybór farby do metalu – co warto wiedzieć?

31 stycznia 2022

Komunikat nr 1/2023

17 maja 2023
Pokaż wszystkie

Zawiadomienie o WZA 2022

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Zarząd Spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Sporządzenie listy obecności;
 3. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 6. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 ––31.12.2021;
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
 10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 –31.12.2021;
 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 16.                   Zarząd