WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

Polityka jakości, działania proekologiczne, nagrody i wyróżnienia

POLITYKA JAKOŚCI, DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RAFIL S.A.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL S.A. łączy w sobie kilkudziesięcioletnie

doświadczenie w produkcji wyrobów lakierowych, przy dbałości o poszanowanie środowiska, w którym żyjemy i produkujemy nasze wyroby. Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie naszych celów i zamierzeń jest tylko możliwe przy innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz świadomym zaangażowaniu pracowników w kreowanie postępu organizacyjno technologicznego.

Naszym celem jest:

Zapewnienie Klientowi wyrobów o jakości zgodnej z jego oczekiwaniami,

realizowanych w procesach prowadzonych z zachowaniem wymagań prawnych, poufności informacji i dbałości o utrzymywanie środowiska w procesach podlegających ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu.

Politykę realizujemy przez:

  1. Zapewnienie priorytetu dla potrzeb klientów zapewniając im satysfakcję z dostarczonych wyrobów lakierowych i świadczonych usług, w tym usług aplikacyjnych, z uwzględnieniem tworzenia warunków korzystania z wyrobów w środowisku życia klientów,
  2. Kreowanie przez Naczelne Kierownictwo Spółki nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz zabezpieczenie warunków pozyskiwania tych rozwiązań,
  3. Określenie wymagań dla realizowanych procesów i wyrobów pod kątem efektywności spełnienia wymagań jakościowych, przy racjonalnym zużyciu zasobów naturalnych stałym zapobieganiu zanieczyszczeniom potencjalnie związanych z naszą działalnością,
  4. Ciągłe ocenianie i zmniejszanie ryzyka podejmowanych przedsięwzięć przez korzystanie z bogatej wiedzy, wysokiego poziomu świadomości , kompetencji , doświadczenia i zaangażowania zatrudnionego personelu,
  5. Określenie i ciągłe weryfikowanie, do aktualnych potrzeb, zakresów odpowiedzialności i uprawnień dla całego personelu Spółki ,
  6. Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, gwarantującego utrzymanie i doskonalenie Spółki
  7. Stałe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wykorzystanie informacji zwrotnych od Klientów, zainteresowanych stron i wyników prowadzonych badań i analiz,
  8. Doskonalenie współpracy z naszymi dostawcami w sposób przyczyniający się do tworzenia korzyści dla obu zainteresowanych stron.

Przyjęta polityka jest zaakceptowana przez cały nasz personel , i jest dostępna dla

wszystkich zainteresowanych stron.

 

P R E Z E S Z A R Z Ą D U

Radom, 10 lipiec 2014 r. mgr inż. Ireneusz Kielski

 

 

 

 

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, opartym na międzynarodowych normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001 od 15 lipca 1999 roku.

Przyznany i sukcesywnie odnawiany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji "Certyfikat Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego" potwierdza, że system jest utrzymywany, doskonalony i nadzorowany.


 

Działania proekologiczne przybrały w RAFIL-u bardzo konkretny kształt. Systematycznie modernizuje się park maszynowy, unowocześnia receptury wyrobów lakierowych. W trosce o Klienta zakład wprowadza na rynek nowe, bardziej przyjazne środowisku, wyroby o mniejszej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty wodorozcieńczalne.

Od chwili prywatyzacji zakładu w 1995 roku inwestycje proekologiczne pochłonęły znaczną część zainwestowanych w tym okresie środków. Ograniczono zużycie wody i energii elektrycznej, zredukowano poziom hałasu, zainstalowano nowoczesne filtry. Przeprowadzono hermetyzację procesów produkcyjnych, minimalizując emisję rozcieńczalników organicznych na etapie produkcji wyrobów.

Od 1996 r. RAFIL szczyci się posiadaniem świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, nadanego firmie przez Centrum Badań i Certyfikacji oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu za wprowadzenie i stosowanie czystej produkcji, jako systemu zarządzania. Natomiast w roku 2002 Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości uhonorowała RAFIL "Dyplomem Uznania" za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem.

W 1997 r. podczas V Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, za ofertę produktową dla przemysłu zbrojeniowego, RAFIL został wyróżniony Laurem Centralnego Okręgu Przemysłowego COP'97, przyznanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Solidną pracę i skuteczne działanie załogi RAFIL-u doceniła Kapituła Mazowieckiej Nagrody Jakości, która w 2000 r. przyznała Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów Laur w III edycji konkursu, którego finał miał miejsce w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2000 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

W tymże roku RAFIL zajął piąte miejsce w rankingu 400 małych i średnich firm, organizowanym przez fachowy miesięcznik HOME & MARKET.

W 2002 r. Radomska Izba Przemysłowo-Handlowa, doceniając wysoką jakość "Farby do malowania dachów RADACH", wyróżniła ten sztandarowy wyrób RAFIL-u zaszczytnym tytułem "Produkt Roku".

Ciągłe doskonalenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, solidność i rzetelność, a nade wszystko szacunek w stosunku do naszych Klientów i spełnianie ich oczekiwań jest dla RAFIL-u wyznacznikiem rozwoju, codziennym potwierdzeniem słuszności obranej strategii, w której zaspokojenie potrzeb odbiorców to nadrzędny cel firmy.