REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RADOMSKIEJ FARBYKI FARB I LAKIERÓW S.A. W RADOMIU

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy jest własnością Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000137070, REGON: 670715214, NIP: 7961012858 zwany

w dalszej części jako RAFIL S.A.

2. Właściciel sklepu internetowego prowadzi sprzedaż przez Internet pod adresem: 26-600 Radom ul. Czarna 29.

3. Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA (używany skrót RAFIL S.A.) realizuje usługi sprzedaży przez Internet na terenie całej Polski.

§2 Ogólne zasady sprzedaży

1.Wszelkie informacje o produktach oferowanych w sklepie internetowym umieszczone są na stronie www.rafil.pl.

Są to opisy, parametry techniczne i użytkowe. Oferowane ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje o produktach znajdujące się

na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Złożone zamówienie stanowi ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Przyjęcie towaru przez odbiorcę od kuriera z potwierdzeniem na liście przewozowym jest potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej usługi sprzedaży.

3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.rafil.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

4. Zapłaty za zakupiony towar można dokonywać za pomocą przelewu lub przy odbiorze towaru (za pobraniem). Nie ma możliwości zapłaty w systemie ratalnym.

§3 Realizacja zamówień ( dostawa)

1. Zamówienia płatne przelewem nieopłacone przez 72 godzin, wyłączając soboty, niedziele i święta będą anulowane. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku RAFIL SA.

2. Czas realizacji zamówienia (maksymalny) w przypadku pełnej dostępności towaru wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie RAFIL S.A.

Przy wyborze opcji płatności „za pobraniem” termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach

czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Zamówione produkty zostaną

dostarczone pod podany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszty przygotowania i dostawy towaru przesyłek standardowych określa cennik sprzedaży wysyłkowej umieszczony na stronie internetowej www.rafil.pl.

W przypadku przesyłek niestandardowych koszt przygotowania, dostawy i usługi wniesienia będzie kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia. O kosztach w/w usług Klient będzie informowany drogą mailową przed uiszczeniem wpłaty.

4. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru z magazynu, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.

5. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta ponosi on wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką

lub przechowaniem artykułu. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.

6. Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej odbiór a następnie sprawdzić:

ilość dostarczonych produktów, brak uszkodzeń dostarczonych produktów, dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), zgodność

produktów w przesyłce z zamówieniem.

7. W przypadku szkód dających się z zewnątrz zauważyć (jawnych) odbiór przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec RAFIL S.A. (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

8. W przypadku realizacji zamówienia na rzecz Klienta będącego Konsumentem otrzymuje on wraz z zamówionym towarem wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§4 Anulowanie zamówienia

Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem RAFIL S.A. pod adresem sklepu sklep_int@rafil.pl.

§5 Reklamacje

1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określa producent danego produktu.

2. Zdjęcia towaru zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru, co nie stanowi podstawy do reklamacji Towaru (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkody w obecności kuriera,

w momencie odbioru przesyłki. W innym przypadku reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

4. Za wszystkie uszkodzenia w transporcie odpowiada firma kurierska zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać:

w sklepie RAFIL S.A. w Radomiu ul. Czarna 29,

telefonicznie pod numerem telefonu: 48 36 71 988 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora)

na adres e-mail: sklep internetowy sklep_int@rafil.pl.

6. RAFIL SA jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania artykułu zostaną zwrócone, a produkt wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli

nie będzie to możliwe zostanie zwrócona równowartość reklamowanego towaru. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty procesu reklamacyjnego ponosi Klient.

8. RAFIL SA nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient, który jest konsumentem i umowa została zawarta na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania

przyczyn w terminie 30 dni, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 poz. 827). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep_int@rafil.pl

- w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr.1 do regulaminu na adres Radomska Fabryka Farb i lakierów S.A., 26-600 Radom,

ul. Czarna 29 – formularz odstąpienia od umowy zostaje załączony do przesyłki zawierającej zamówiony towar.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu w terminie

nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

3. Zwrot gotówki za zwracany towar nastąpi w terminie do 14 dni na rachunek wskazany przez Klienta.

4. Klient może dokonać zwrotu towaru osobiście w sklepie RAFIL S.A. za okazaniem oryginału dowodu zakupu (faktura lub paragon).

§7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.) informujemy,

że administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie jest Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A.

z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 29, 26-600 Radom. Dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie będą przetwarzane w celu założenia

konta Klienta oraz obsługi i realizacji zamówień. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.

§8 Pozostałe postanowienia

1. RAFIL SA zapewnia, że dane techniczne umieszczonych na stronie internetowej produktów są zgodne z rzeczywistością.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe czynności związane z realizacja usługi sprzedaży przez Internet, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane na stronie www.rafil.pl.

4. RAFIL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.rafil.pl/sklep-przemysl/ wiadomości o zmianie Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany

Regulaminu będą̨ realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez RAFIL poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji w przedmiocie zmian Regulaminu.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.


Załącznik - Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta