Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Czarna 29 (dalej RAFIL S.A. lub Spółka).
e-mail: rodo@rafil.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?
W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), RODO , co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy świadczonej drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu wysyłka zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?
Tak. Bez danych dotyczących adresu poczty elektronicznej nie będziemy w stanie zrealizować Twojego żądania, prośby, wskazanej w formularzu kontaktowym. Nie jest obowiązkowe podanie Twojego imienia oraz tematu, jakiego dotyczy Twoje pytanie, chociaż byłoby milej, gdybyś podał swoje imię oraz ułatwiłoby nam pracę, gdybyś wskazał sprawę, której ogólnie dotyczy Twoje pytanie.

Kto może mieć wgląd w Twoje dane?
RAFIL będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz RAFIL.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Przez okres 1 roku od chwili udzielenia Ci odpowiedzi.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Nie.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. Przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;
  3. Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;
  4. Żądania usunięcia danych osobowych;
  5. Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo możesz zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?
Inspektor Ochrony Danych RAFIL: E-mail: rodo@rafil.pl ewentualnie na adres Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. ul. Czarna 29, 26-600 Radom.